ตารางเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2/2559
 ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 2/2559
 ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2/2559
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๙
 แนะนำการขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์
 คู่มือการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตรุ่นที่ 61
 ระบบทะเบียนนิสิต (ตรวจผลการศึกษา)
 ระบบ e-Learning
  ศูนย์บัณฑิตศึกษา
  ห้องสมุด
 คู่มือการใช้ห้องสมุด
  ตารางเดินรถรับ-ส่ง นิสิต
 แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับนิสิต
 แบบประเมินออนไลน์
 คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่าย
 การแสดงคณะโปงลางพุทธศาสตร์อีสานศิลป์
MCU Khon Kean TV
ขบวนแห่เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๐

2017-02-19

โครงการอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ตอนที่ 1

2017-02-15

โครงการอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ตอนที่ 2

2017-02-15

ไทยช่วยไทย น้ำใจไทอีสาน ซับน้ำตาไทใต้

2017-02-08

โครงการศึกษาดูงานตามหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

2017-02-07

  ชมวีดิโอทั้งหมด

** ไม่เหมาะที่จะเปิดด้วย Internet Explorer

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
ปรับปรุงล่าสุด 15 สิงหาคม 2557, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th
สถิติการเข้าชม
มีผู้เข้าชมแล้ว  348286  ครั้ง
(เริ่ม 1 เม.ย. 53)

เริ่มเก็บสถิติ 4 ธ.ค.2557