ตารางเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2/2559
 ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 2/2559
 ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2/2559
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๙
 แนะนำการขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์
 คู่มือการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตรุ่นที่ 61
 ระบบทะเบียนนิสิต (ตรวจผลการศึกษา)
 ระบบ e-Learning
  ศูนย์บัณฑิตศึกษา
  ห้องสมุด
 คู่มือการใช้ห้องสมุด
  ตารางเดินรถรับ-ส่ง นิสิต
 แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับนิสิต
 แบบประเมินออนไลน์
 คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่าย
 การแสดงคณะโปงลางพุทธศาสตร์อีสานศิลป์
MCU Khon Kean TV
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ปีการศึกษา 2559 ณ.วัดกู่มิถิลา

2017-01-04

เทคนิคการคิดและการเขียนวิทยานิพนธ์ทางปรัชญาแบบมืออาชีพ

2016-12-24

เทคนิคการคิดและการเขียนวิทยานิพนธ์ทางปรัชญาแบบมืออาชีพ

2016-12-23

เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการและวิจารณ์หนังสือแบบมืออาชีพ

2016-12-14

บุญกฐินเพื่อการศึกษา ณ มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

2016-12-01

  ชมวีดิโอทั้งหมด

** ไม่เหมาะที่จะเปิดด้วย Internet Explorer

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
ปรับปรุงล่าสุด 15 สิงหาคม 2557, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th
สถิติการเข้าชม
มีผู้เข้าชมแล้ว  343787  ครั้ง
(เริ่ม 1 เม.ย. 53)

เริ่มเก็บสถิติ 4 ธ.ค.2557