คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

committee2