อาจารย์ประจำหลักสูตร

ที่ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ประยูร แสงใส
prayoon
Asst.Prof.Dr.Prayoon  Saengsai
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

๑)Ph.D.(Education)
๒)M.A.(Education)
๓)P.G.Dip.(journalism)
๔)พธ.บ.(สังคมศึกษา)
คุณวุฒิภาษาอังกฤษ
๑)Ph.D.(Education)
๒)M.A.(Education)
๓)P.G.Dip.(Journalism)
๔)B.A.(Education)
๕)Pali IV
๑)Panjab University
๒)Panjab University
๓)Panjab University
๔)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ดร.พระครูสโมธานเขตคณารักษ์
(สมเกียรติ น้อยวัน)
002DrSOMKAERT
Phrakhru Samothankhetkhanarak,Dr.
อาจารย์ ๑)ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)
๒)Ph.D.(Social Sciences)
๓)M.A.(Philosophy)
๔)พธ.บ.(ศาสนา)
คุณวุฒิภาษาอังกฤษ
๑)Ph.D.(Educational Administration)
๒)Ph.D.(Social Sciences)
๓)M.A.(Philosophy)
๔)B.A.(Religion)
๕)Pali IV
๑)มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒)University of Madras
๓)University of Madras
๔)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 ๓ ดร.พระอธิการบุญช่วย  โชติวํโส (บุญช่วย อุ้ยวงค์)
20068111_1375926629162070_1539138145_n
Phra Athikan Boonchuay  Jotivaṃso,Dr.
อาจารย์ ๑)ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)
๒)ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
๓)พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)
๔)ป.บัณฑิต.(วิชาชีพครู)
๕)พธ.บ.(พระพุทธศาสนา)
คุณวุฒิภาษาอังกฤษ
๑)Ph.D.(Educational Administration)
๒)M.Ed.(Educational Administration)
๓)M.A.(Buddhist Studies)
๔)Grad.Dip.(Teaching Profession)
๕)B.A.(Buddhist Studies)
๑)มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒)มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๓)มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น
๔)มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น
๕)มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น
 ๔  ดร.นาคพล เกินชัย
21208750_1419655054789227_429998377_nDr.Narkapol Kernchai
 อาจารย์ ๑)Ph.D. (Educational
Administration)
๒)กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
๓)กศ.บ.(เคมี-คณิตศาสตร์)
คุณวุฒิภาษาอังกฤษ
๑)Ph.D.(Educational Administration)
๒)M.Ed.(Educational Administration)
๓)B.Ed.(Chemistry-Mathematics)
๑)Adamson University
๒)วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร กรุงเทพ
๓)วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร กรุงเทพ
ดร.สมปอง
ชาสิงห์แก้ว
21150772_1419647911456608_220564864_n
Dr.Sompong  Chasingkaew
 อาจารย์ ๑)ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)
๒)กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
๓)กศ.บ. (เคมี-การบริหารการ ศึกษา)
คุณวุฒิภาษาอังกฤษ
๑)Ph.D.(Educational Administration)
๒)M.Ed.(Educational Administration)
๓)B.ED.(Chem-EducationAdministration)
๑)มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม
๓)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม
 ดร.สุนทร สายคำ
21208642_1419647908123275_27067351_n
Dr.Sunthon Saikham
 อาจารย์ ๑)พธ.ด.(พุทธบริหารการศึกษา)
๒)ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)
๓)ปว.ค.
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
๔)อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
๕)ปวส.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
๖)ปวช.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง)
คุณวุฒิภาษาอังกฤษ
๑)Ph.D.(Buddhist Educational Administration)
๒)M.Ed.(Educational of Technology)
๓)Grad.Dip.(Teaching Profession)
๔)B.I.(ฺBachelor of Industrial)
๕)Dip.(Electrical Power of Technician)
๑)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๓)มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๔)มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๕)วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๖)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตอีสาน
.