ติดต่อเรา

หลักสูตรพุทธบริหารการศึกษา

สำนักงานคณะครุศาสตร์ ห้อง ๑๐๔ ชั้น ๑ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
โทร ๐๙๕-๖๖๑๓๘๐๙
อีเมล์: sunthon.sai@mcu.ac.th