มจร.วิทยาเขตขอนแก่น :::


  - แวดวงอุดมศึกษา
  - ทุนพัฒนาอาจารย์
  - ศึกษาต่อ
 
ประชาสัมพันธ์ :: ขอเชิญพุทธศาสนิกชน นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ๙ ประเทศ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้ทุกวัน


  • ข่าววิทยาเขตขอนแก่น
  • ข่าวสำนักวิชาการ
  • ข่าววิทยาลัยสงฆ์
  • ปฏิทินกิจกรรม

    ปฐมนิเทศโครงการศึกษาดูงานด้านพระพุทธศาสนา ณ ประเทศจีน

    เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น....

2014-04-21
    ร่วมสืบสานสงกรานต์ ณ วัดกู่มิถิลา มหาสารคาม

     วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯมจร. พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต,ดร.รองอธิ....

2014-04-17
    วิทยาเขตขอนแก่น จัดกิจกรรมสรงน้ำขอพร,รดน้ำขอพร ผู้บริหาร

    เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำขอพร,รดน้ำขอพร ผู้บริหาร นำโดย....

2014-04-11
    วงโปงลางพุทธศาสตร์อีสานศิลป์ ร่วมแสดงงาน "สุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูณเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว"

     เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเ....

2014-04-10
    โครงการบรรพและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๗

      เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับได้จัดโครงการบรรพ....

2014-04-09
    หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดพระรูป จังหวัดเพชรบุรี เข้าศึกษาดูงานวิทยาเขตขอนแก่น

      เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดพระรูป จังห....

2014-03-28

    โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

     เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2557 ฝ่ายวิชาการและวิจัย สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ....

2014-04-01
    โครงการบทบาทพระสงฆ์ในสังคมเทคโนโลยี ประจำปี 2556

    เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ศูนย์บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น....

2013-11-11
    โครงการสัมมนาปราชญ์ชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖

      เมื่อ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยสำนักวิชาการวิทยา....

2013-11-08
    วิทยาเขตขอนแก่น จัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)

     ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้า และชมรมรวมพลคนพุทธ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น จัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจาร....

2013-10-12

    โครงการส่งเสริมศักยภาพนิสิตรัฐศาสตร์

    เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมรัฐศาสตร์สัมพันธ์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการฯสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น จัดโคร....

2014-03-05
    ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ได้จัดกีฬาสานความสัมพันธ์ระหว่างนิสิต

      เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ได้จัดกีฬาสานความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตภาคปกติ และภาคพิ....

2014-01-26
    ศูนย์บัณฑิตศึกษาจัดสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ (Public hearing)

     วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ม.ค. ๒๕๕๗ ศูนย์บัณฑิตศึกษา มจร.ขก. การสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ (Public hearing) พร้อมโครงร่างวิทยานิพนธ์ สาขาวิช....

2014-01-09
    นิสิต สปป.ลาว และกัมพูชา สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

      วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ศูนย์บัณฑิตศึกษา มจร.วิทยาเขตขอนแก่น จัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาปรั....

2013-12-03


  • รายการโทรทัศน์
  • MCUKK News Update
  ทีวีจออีสาน : ทางเลือกการศึกษาใหม่ (วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น)
   ดำเนินรายการโดย กัลยารัตน์ ลิ้มอำนวยลาภ ติดตามทีวีจออีสาน ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 13.30 - 14.00 น.ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวี ออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

2014-03-12

  รายการ: แสงธรรมส่องใจ เทิดไท้องค์ราชัน "พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ข้ามปี 2556"
   รายการโทรทัศน์ที่ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น นำเสนอผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น ออกอากาศ 20 ก.พ.2557

2014-02-20

  รายการ: อีสานวันนี้
   รายการ อีสานวันนี้ (isan news) รายการโทรทัศน์ที่ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น นำเสนอผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น

2014-01-17

  ข่าว 3 มิติ
   ข่าว 3 มิติ เชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปี ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

2013-12-30

 

 

   - บาลีไวยากรณ์ นาม ๑
รอบรั้ว มจร ขอนแก่น
เกี่ยวกับ มจร.ขอนแก่น
- ประวัติความเป็นมา
- โครงสร้างการบริหาร
- ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

การรับเข้าศึกษา
- หลักสูตรที่เปิดสอน
- การสมัครเข้าเรียน

สำหนับนิสิต
- ปฏิทินการศึกษา
- ตารางเรียน
- แบบฟอร์มต่างๆ
- ตรวจสอบผลการเรียน

Intranet
- ระบบสารสนเทศ
- ระบบสืบค้นคุลากร
- ระบบ e-Document

- ระบบจ่ายเงินเดือนบุคลากร

ข่าว/สื่อมัลติมีเดีย
- ข่าวรอบสัปดาห์
- ข่าว MCUKK News Update
- วีดีโอ/รายการบันทึกเทปโทรทัศน์

งานวิชาการ
- งานวิจัย
- วิทยานิพนธ์
- ผลงานทางวิชาการคณาจารย์
- บทความทางวิชาการ

งานทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
- การแสดงศิลปะวัฒนธรรม
- โครงการKMหอพุทธศิลป์
- เสียงธรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
- ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (ปริญญาตรี)
- แผ่นพับ
- แบบฟอร์มขอนำข้อมูลลงเว็บไซต์

การติดต่อ
- แผนที่เดินทาง
- เบอร์โทรศัพท์ภายใน

** ไม่เหมาะที่จะเปิดด้วย Internet Explorer

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
ปรับปรุงล่าสุด 20 มีนาคม 2557, e-mail : mcukk@hotmail.com

มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน  136913   ครั้ง (เริ่ม 1 เม.ย. 53)