มจร.วิทยาเขตขอนแก่น :::  - แวดวงอุดมศึกษา
  - ทุนพัฒนาอาจารย์
  - ศึกษาต่อ
 
ประชาสัมพันธ์ :: ขอเชิญพุทธศาสนิกชน นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ๙ ประเทศ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้ทุกวัน


  • ข่าววิทยาเขตขอนแก่น
  • ข่าวสำนักวิชาการ
  • ข่าววิทยาลัยสงฆ์
  • ปฏิทินกิจกรรม

    นิสิต มจร.วิทยาเขตขอนแก่น สปป.ลาว ทำพิธีสามีจิกรรม

   เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นิสิต มจร.วิทยาเขตขอนแก่น สปป.ลาว จำนวน ๒๕ รูป ทำพิธีสามีจิกรรม ต่อ พระครูพระครูวิธานพัฒนบัณฑิต ดร.  ....

2014-07-21
    คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีสามีจิกรรม

    เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีสามีจิกรรม โดยมีพระธรรมวิสุทธาจารย์ (คูณ ขนฺติโก) ที่ปรึกษ....

2014-07-21
    มจร.วังน้อยจัดงานวันบุรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๕๗

     เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เมตตาเป็นประธานในงานวันบุร....

2014-07-21
    ผู้บริหาร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ทำพิธีสามีจิกรรม ต่อพระมหาเถระ

    เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น นำคณะผู้....

2014-07-15
    วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ อบต.และชุมชนชาวตำบลโคกสี แห่เทียนพรรษา

     เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี พร้อมด้วย....

2014-07-15

    โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

     เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2557 ฝ่ายวิชาการและวิจัย สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ....

2014-04-01
    โครงการบทบาทพระสงฆ์ในสังคมเทคโนโลยี ประจำปี 2556

    เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ศูนย์บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น....

2013-11-11
    โครงการสัมมนาปราชญ์ชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖

      เมื่อ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยสำนักวิชาการวิทยา....

2013-11-08
    วิทยาเขตขอนแก่น จัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)

     ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้า และชมรมรวมพลคนพุทธ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น จัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจาร....

2013-10-12

    อบรมสัมมนาผู้บริหารและครูพี่เลี้ยง

     เมื่อวันที่ ๑๗ กรกาคม ๒๕๕๗ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาผู้บริหา....

2014-07-21
    คณะครุศาสตร์ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการปฐมนิเทศรับน้องและสมทบทุนชมรมครุศาสตร์สัมพันธ์

    เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการปฐมนิเทศรับน้องและ....

2014-07-07
    รศ.ดร.ดิปติ มหันตะ ได้รับเชิญเป็นผู้เสนอและผู้ดำเนินการรายงาน ในสัมมนานานาชาติวันวิสาขโลก ครั้งที่ ๑๑

    เมื่อวันที่ ๗-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ รองศาสตราจารย์ ดร.ดิปติ มหันตะ ได้รับเชิญเป็นผู้เสนอและผู้ดำเนินการรายงาน ในสัมมนานานาชาติวันวิสาข....

2014-05-28
    โครงการส่งเสริมศักยภาพนิสิตรัฐศาสตร์

    เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมรัฐศาสตร์สัมพันธ์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการฯสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น จัดโคร....

2014-03-05


  • MCU KhonKaen TV
  • รายการโทรทัศน์
  • MCUKK News Update
  แสงธรรมส่องใจ เทิดไท้องค์ราชัน "มหาวิทยาลัยสงฆ์กับการพัฒาคุณภาพชีวิต"
   มหาวิทยาลัยสงฆ์กับการพัฒาคุณภาพชีวิต

2014-05-27

  ทีวีจออีสาน : ทางเลือกการศึกษาใหม่ (วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น)
   ดำเนินรายการโดย กัลยารัตน์ ลิ้มอำนวยลาภ ติดตามทีวีจออีสาน ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 13.30 - 14.00 น.ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวี ออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

2014-03-12

  รายการ: แสงธรรมส่องใจ เทิดไท้องค์ราชัน "พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ข้ามปี 2556"
   รายการโทรทัศน์ที่ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น นำเสนอผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น ออกอากาศ 20 ก.พ.2557

2014-02-20

  รายการ: อีสานวันนี้
   รายการ อีสานวันนี้ (isan news) รายการโทรทัศน์ที่ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น นำเสนอผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น

2014-01-17

 

 

   - e-Book พระบรมสารีริกธาตุ (ฉบับร่าง)
   สำหรับ iPad, iPhone เท่านั้น
รอบรั้ว มจร ขอนแก่น
เกี่ยวกับ มจร.ขอนแก่น
- ประวัติความเป็นมา
- โครงสร้างการบริหาร
- ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

การรับเข้าศึกษา
- หลักสูตรที่เปิดสอน
- การสมัครเข้าเรียน

สำหนับนิสิต
- ปฏิทินการศึกษา
- ตารางเรียน
- แบบฟอร์มต่างๆ
- ตรวจสอบผลการเรียน

Intranet
- ระบบสารสนเทศ
- ระบบสืบค้นคุลากร
- ระบบ e-Document

- ระบบจ่ายเงินเดือนบุคลากร

ข่าว/สื่อมัลติมีเดีย
- ข่าวรอบสัปดาห์
- ข่าว MCUKK News Update
- วีดีโอ/รายการบันทึกเทปโทรทัศน์

งานวิชาการ
- งานวิจัย
- วิทยานิพนธ์
- ผลงานทางวิชาการคณาจารย์
- บทความทางวิชาการ

งานทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
- การแสดงศิลปะวัฒนธรรม
- โครงการKMหอพุทธศิลป์
- เสียงธรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
- ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (ปริญญาตรี)
- แผ่นพับ
- แบบฟอร์มขอนำข้อมูลลงเว็บไซต์

การติดต่อ
- แผนที่เดินทาง
- เบอร์โทรศัพท์ภายใน

** ไม่เหมาะที่จะเปิดด้วย Internet Explorer

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
ปรับปรุงล่าสุด 20 มีนาคม 2557, e-mail : mcukk@hotmail.com

มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน  154911   ครั้ง (เริ่ม 1 เม.ย. 53)