ประชาสัมพันธ์
0

กำหนดการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)

กำหนดการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย”  โดย พระครูภาวนาธรรมโฆสิต คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ ๑. รศ.ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์   ประธานกรรมการ ๒. พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. กรรมการ ดำเนินรายการโดย : ผศ.ดร.ประยูร…

กิจกรรม
0

คณะครุศาสตร์จัดอบรมเทคนิคการบริหารการศึกษาผ่านระบบออนไลน์

ในเช้าวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. คณะครุศาสตร์จัดอบรมเทคนิคการบริหารการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ด้วยระบบทะเบียนนิสิต ให้แก่คณาจารย์ในคณะ โดยมีพระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร และ…