ติดต่อเรา

ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
๓๐  หมู่ ๑  บ้านโคกสี  ตำบลโคกสี  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ โทร………………………