อาจารย์ประจำหลักสูตร

ที่ ชื่อ – ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา ภาระงานภายในหลักสูตรและรายวิชาที่สอน
1 chob
ผศ.ชอบ ดีสวนโคก
พธ.บ., M.A.
2 supaporn
ดร.สุภาพร บัวช่วย
ค.บ., กศ.ม., Ph.D.
3 uthai
ดร.อุทัย วรเมธีศรี
พธ.บ., กศ.ม., พธ.ด.
4 sittipol
อาจารย์สิทธิพล เวียงธรรม
พธ.บ., กศ.ม.
5 boonsong
อาจารย์บุญส่ง นาแสวง
6 anusorn
อาจารย์อนุสรณ์ นางทะราช
ค.บ., ศษ.ม.
7 sakorn
อาจารย์สาคร ศรีระวรรณ
พธ.บ., พธ.ม.